Header

“เรามองหาใครสักคนในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงขึ้นและยืนอยู่ต่อหน้าเรา อุดช่องโหว่เพื่อดินแดนนั้น เราจะได้ไม่ทำลายดินแดนนั้น แต่เราก็ไม่พบเลย” เอเสเคียล 22:30

หออธิษฐานเกิดขึ้นเพื่อสนองพระทัยของพระเจ้า เป็นที่ที่เราจะจุดประกายให้ไฟแห่งการวิงวอนขยายไปทั่วไทย เราจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตชนสังคมโลกเพื่อร่วมกันวิงวอน ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกรวมทั้งประเทศไทย – ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

หออธิษฐาน ประเทศไทย เป็นเสมือน…


1. หออธิษฐาน ประเทศไทย เป็นเสมือน พลับพลา ที่ปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชา และพลับพลาเดียวกันนี้ที่กษัตริย์์ดาวิดเข้ามาแสวงหาพระเจ้า ได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ เพื่อชื่นชมความงดงามของพระองค์
(สดด 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า)

2. หออธิษฐาน ประเทศไทย เป็นเสมือน นิเวศของพระเจ้า เป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานที่พระองค์ประทับอยู่ทุกเวลา
(มก 11:17, ลก 19:46 นิเวศของเราจะได้ชื่อว่านิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับมวลประชาชาติ)

3. หออธิษฐาน ประเทศไทย เป็นเสมือน ห้องชั้นในของบ้านอธิษฐาน ที่เราจะเข้าหาพระองค์ และอธิษฐานส่วนตัว
(มธ 6:6 เมื่อท่านอธิษฐาน จงเข้าไปในห้อง ปิดประตู และอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตา แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำอย่างลับๆ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน)

4. หออธิษฐาน ประเทศไทย เป็นเสมือน หอสูงที่เป็นป้อมยาม ทำหน้าที่คอยปกป้อง ป้องกัน เฝ้าระวัง ผลัดเวร เดินยาม ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชม. ด้วยคำอธิษฐานและนมัสการต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุด
(ลูกา 18:7 “พระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ)

เป้าหมาย หออธิษฐาน ประเทศไทย…


เตรียมสถานที่สำหรับพี่น้องคริสเตียน ต่างคริสตจักร คณะ นิกาย ในประเทศไทย สามารถเข้ามาอธิษฐานได้อย่างเป็นอิสระ ร้องทูล คร่ำครวญ แสวงหาพระพักตร์และการทรงสถิตย์ของพระเจ้าได้ทุกเวลา

นำสวรรค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้ ดังคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้า (มธ. 6:9-10) “ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตย์ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก”

มีการนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานคร่ำครวญต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

การรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิด เพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคสุดท้าย

ในประวัติศาสตร์คริสเตียน การฟื้นฟูครั้งสำคัญๆ ของโลกมีการอธิษฐานอยู่เบื้องหลังทุกครั้งเสมอ
เมื่อคริสเตียนไทยเริ่มเอาจริงเอาจังในการอธิษฐาน เราจะนำการเปลี่ยนแปลง การรื้อฟื้น การคืนดี การทะลุทะลวง การฟื้นฟู พระพร การรักษาเยี่ยวยา และการพลิกฟื้นมาสู่ประเทศไทยของเรา